Závazné smluvní podmínky

při účasti klienta na stravovacích programech abcDiety – AbecedaZdraví s.r.o.

I.
Vymezení základních pojmů

1. Abeceda Zdrav s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, 128 00, IČ 27710211 (dále též jen „Společnost“) je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 213973. Společnost podniká zejména v oblasti stravování, s důrazem na zásady zdravé výživy, dodržování správných stravovacích návyků a fyzicky aktivní přístup člověka k životu. To vše při zachování vysoké kvality poskytovaných služeb a při maximálním stupni individualizace nabízených produktů ve vztahu ke svým klientům. Jednou ze služeb, kterou Společnost v této oblasti nabízí a která splňuje všechna uvedená kritéria, jsou stravovací programy abcDiety.

2. Klient je osoba, zaregistrovaná prostřednictvím webové prezentace www.abcdieta.cz u Společnosti jako osoba mající zájem o služby poskytované Společností, tj. o komplexní a pravidelné stravování prostřednictvím nutričně vyvážených a po zdravotní stránce hodnotných potravin.

3. Stravovací programy abcDiety (dále též jen „programy abcDiety“) je jedinečný systém individuálního stravování, s důrazem na zdravou výživu, nutriční vyváženost přijímaných potravin a fyzicky aktivní přístup klienta k životu. Programy abcDiety spočívá v denních dodávkách setu jídel v rámci klientem zvoleného počtu denních cyklů, a to na místo a v čase určeném klientem. Pro maximální efektivitu programu abcDiety je Společností doporučována předchozí návštěva jednoho ze spolupracujících dietologů. Dietologem získané poznatky (např. BMI, procento tuku v těle, atd.) umožní Společnosti doporučit klientovi nejoptimálnější výběr z dodávaných jídel, resp. stravovacích variant programu abcDiety.

4. Denní set jídel (dále též jen „zboží“) je plnohodnotná, nutričně vyvážená strava pro jeden den, dodávaná klientovi Společností v rámci programu abcDieta. Zboží nabízeno v několika variantách programu abcDieta, přičemž v závislosti na variantě se Zboží sestává z denních jídel následovně:

- stravovací varianta programu abcDieta pod označením Hubnutí s podskupinami: klasik, vegetariánská, bezlepková, diabetická, bezlaktózová, individuální - 5-6000kJ

je tvořena denním setem 5 jídel (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře)

- stravovací varianta programu abcDieta pod označením Hubnutí s podskupinami: klasik, vegetariánská, bezlepková, diabetická, bezlaktózová, individuální - 6-7000kJ , 7-8000kJ

Je tvořena denním setem 6 jídel (snídaně, dopolední svačina, polévka, oběd, odpolední svačina, večeře)

- stravovací varianta programu abcDieta pod označením Jíst zdravě s podskupinami : klasik, vegetariánská, bezlepková, diabetická, bezlaktózová, individuální - 7-8000kJ, 9-10000kJ, 11-12000kJ

Je tvořena denním setem 6 jídel (snídaně, dopolední svačina, polévka, oběd, odpolední svačina, večeře)

- stravovací varianta programu abcDieta pod označením Zdravé minimum s podskupinami: klasik, vegetariánská, bezlepková, diabetická, bezlaktózová, individuální - žena hubnoucí

Je tvořena denním setem 2 jídel (oběd, večeře)

- stravovací varianta programu abcDieta pod označením Zdravé minimum s podskupinami: klasik, vegetariánská, bezlepková, diabetická, bezlaktózová, individuální - muž hubnoucí, muž jíst zdravě

Je tvořena denním setem 3 jídel (polévka, oběd, večeře).

Denní set jídel tvoří nedílný celek a nelze je dodávat samostatně. Jídlo je v rámci denního setu přehledně uspořádáno a diskrétně zabaleno. Takto bude denně dodáváno klientovi na místo a v čase jím určeném.
Klient má možnost při objednávání daného denního setu jídel v případech, že některou potravinu z jídel tvořících denní set jídel nemůže či nechce jíst, zvolit si chuťová omezení, maximálně však 5 potravin v programu Klasik. Ve variantách programů vegetariánská, bezlepková, diabetická, bezlaktózová a individuální nelze zvolit chuťová omezení.
Návod na co nejoptimálnější přípravu ke konzumaci a skladování zboží po dobu celého dne je klientovi zaslán při první objednávce do e-mailu. Společnost upozorňuje klienta a klient bere na vědomí, že v jídelníčcích denních setů jídel se mohou vyskytnout potraviny, které jsou zdrojem následujících alergenů:

 • obiloviny obsahující lepek
 • korýši a výrobky z nich
 • vejce a výrobky z nich
 • ryby a výrobky z nich
 • jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich
 • sójové boby (sója)
 • mléko a výrobky z něj
 • suché skořápkové plody (tj. Mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich)
 • celer a výrobky z něj
 • hořčice a výrobky z ní
 • sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 • vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 • měkkýši a výrobky z nich.

V případě, že klient trpí alergií na některou z výše uvedených potravin, je povinen telefonicky kontaktovat Společnost, o tomto ji informovat, přičemž bude současně dohodnut další postup a řešení takové situace. Společnost jakkoli neodpovídá za případné komplikace a následky na straně klienta způsobené obsahem shora uvedených potravin v denních setech jídel. Společnost má současně právo průběžně výše uvedený seznam potravin upravovat a doplňovat, přičemž klient je proto povinen tento seznam průběžně sledovat, aby byl vždy aktuálně informován o možných potravinách v denních setech jídel, které jsou zdrojem alergenů.

II.
Vznik smlouvy

1. Klient vyjadřuje vůli účastnit se programu abcDietou objednávkou učiněnou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. konkrétně webových stránek Společnosti www.abcDieta.cz, e-mailem zaslaným na info@abcdieta.cz, nebo telefonicky (dále též jen „objednávka“). V objednávce musí být klientem zejména uvedeno:

a) stravovací varianta programu abcDieta

b) počet denních cyklů, během nichž má zájem o účast na programu abcDieta,

c) místo dodávání zboží,

d) čas dodávání zboží

2. Objednávka sama nezakládá účast klienta na programu abcDieta. Na objednávku klienta se Společnost zavazuje reagovat a e-mailem potvrdit její přijetí nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení. Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami, plně jim porozuměl a zavazuje se jimi řídit.

3. Potvrzením klientovy objednávky dle odst. 2 této části smluvních podmínek je mezi klientem a Společností uzavřena Smlouva o účasti na programu abcDieta, přičemž smluvní vztah touto smlouvou založený se řídí těmito smluvními podmínkami a údaji uvedenými klientem v objednávce dle odst. 1 této části smluvních podmínek.

III.
Cena za účast na programu abcDieta

1. Výše ceny za účast na programu abcDieta po dobu jednoho cyklu, tj. po počet dní zvolených klientem v rámci objednávky dle části II. odst. 1 těchto smluvních podmínek, je tvořena součtem dvou položek, jejichž výše je sjednána mezi Společností a klientem následovně:

 1. První, stálou položku tvoří náklady na výrobu denních setů jídel a balné. Ceny za jednotlivé programy (denní cykly) jsou uvedeny na webu www.abcdieta.cz, přičemž souhrnná cena za klientem objednané cykly denních setů jídel je součástí objednávky klienta dle části II. odst. 1 těchto smluvních podmínek.
 2. Druhou, pohyblivou položku tvoří náklady na dopravu zboží na místo dodání zvolené klientem v objednávce. Ceny za dopravu jsou uvedeny na webu www.abcdieta.cz, přičemž cena klientem zvoleného způsobu dopravy je součástí objednávky klienta dle části II. odst. 1 těchto smluvních podmínek. V případě, že je jako místo dodání zboží klientem určeno místo mimo území hl. města Prahy, bude výše pohyblivé položky sdělena Společností klientovi v reakci na jeho objednávku, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podání, a to na základě údajů obdržených od dopravce, když v takovém případě se k uzavření Smlouvy o účasti na programu abcDieta vyžaduje zaslání souhlasu klienta se Společností sdělenou cenou dopravy, přičemž nesdělí-li klient tento souhlas Společnosti do 3 dnů od sdělení ceny dopravy mimo území hl. m. Prahy, není zaslání tohoto souhlasu pro uzavření Smlouvy o účasti na programu abcDieta účinné a k uzavření Smlouvy o účasti na programu abcDieta nedojde, nedohodou-li se klient a Společnost jinak.

Veškeré ceny jsou na www.abcdieta.cz uváděny včetně DPH.

2. Výše nákladů na dopravu zboží, tj. výše pohyblivé položky ceny za účast na programu abcDieta, je sjednána nezávisle na konkrétním počtu dopravovaných denních setů jídel v rámci jedné dodávky. Výše této položky tak zůstává stejná, ať už je na určené místo dodání dopravován set jeden, nebo např. setů pět.

3. Cena za účast na programu abcDieta, tj. součet stálé a pohyblivé položky, je cenou úplnou a konečnou, pokrývající veškeré náklady spojené s řádným plněním povinností Společnosti v rámci programu abcDieta. Její přesná výše, jakož i výše stálé a pohyblivé položky, určená podle výše uvedených kritérií, bude klientovi pro přehlednost oznámena též v rámci potvrzení jeho objednávky, dle části II. odst. 3 těchto smluvních podmínek tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení Společnosti.

4. Cenu za účast na programu abcDieta, může klient uhradit následujícím způsobem:

 1. bezhotovostním převodem na peněžní účet Společnosti č. 266026670/0300, vedený u ČSOB, a.s., za den úhrady sjednané ceny se v tomto případě rozumí den připsání její celkové výše na shora uvedený peněžní účet Společnosti,
 2. v hotovosti kurýrní službě, na základě vystaveného daňového dokladu.

5. Ode dne následujícího po dni úhrady ceny za účast na programu abcDieta je klient oprávněn účastnit se programu abcDieta a Společnosti vzniká povinnost dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami. Úhradou ceny za účast na programu abcDieta při bezhotovostním převodu na účet Společnosti se rozumí okamžik připsání ceny ve prospěch peněžního účtu Společnosti uvedeného v odst. 6 písm. a) této části smluvních podmínek.

IV.
Doba účasti klienta na programu abcDieta

1. Klient se účastní programu abcDieta ode dne, který si zvolí ve své objednávce. Pokud však v objednávce jako tento den určí datum předcházející dni, od kterého je oprávněn se účastnit programu abcDieta a Společnosti písemně či emailem neoznámí s dostatečným předstihem jinak, nebo nedohodne-li se klient se Společností jinak, má se za to, že tímto dnem je den, od kterého je klient oprávněn účastnit se programu abcDieta dle části III., odst. 5 těchto smluvních podmínek.

2. Klient je oprávněn účastnit se programu abcDieta po dobu tolika denních cyklů, za kolik jím byla zaplacena sjednaná cena. Uplynutím posledního dne posledního denního cyklu, za který bylo klientem zaplaceno, právo klienta na účast na programu abcDieta zaniká.

3. Klient je povinen vyčerpat obsah programu abcDita (objednat denní set jídel), jehož je oprávněn se účastnit v souladu s odst. 2 této části smluvních podmínek, ve lhůtě, jež se rovná počtu dnů odpovídajících trojnásobku objednaných a zaplacených denních cyklů (např. při objednání a zaplacení 10 denních cyklů by lhůta k jejich vyčerpání činila 30 dnů) počínaje prvním dnem účasti klienta na programu abcDieta dle části III. odst. 5 těchto smluvních podmínek. Uplynutím této lhůty nárok na čerpání programu abcDieta zaniká. V případě nesplnění povinnosti klienta dle tohoto odstavce smluvních podmínek, tj. nevyčerpání denních cyklů programu abcDieta v dané lhůtě, je společnost oprávněna požadovat po klientovi smluvní pokutu dle části IX., odst. 1 těchto smluvních podmínek.

4. Program abcDieta primárně probíhá pouze v rámci denních cyklů, které jsou standardně 5 a více denní, není-li v konkrétním případě sjednáno mezi klientem a Společností jinak. (i) Klient však má možnost přerušit svou účast na programu abcDieta, když Společnost na písemné či emailem podané sdělení klienta přeruší dodávky zboží, a to na období ve sdělení uvedené, které však nesmí být delší 6 měsíců ode dne doručení žádosti klienta o přerušení Společnosti. Žádost klienta je však nutno doručit v uvedené formě Společnosti minimálně 48 hodin před přerušením účasti. Společnost je povinna přijetí sdělení bez zbytečného odkladu telefonicky či emailem klientovi potvrdit. (ii) Pokud klient, který přerušil svoji účast na programu abcDieta na dobu delší 40 dnů ode dne posledního objednaného denního setu jídel, bez toho aniž by předem o přerušení účasti na programu abcDieta požádal Společnost, nebo pokud klient nepokračuje v čerpání denních setů jídel po uplynutí šesti měsíců ode dne jeho žádosti o přerušení účasti klienta na programu abcDieta, končí uplynutím uvedené lhůty účast daného klienta na programu abcDieta, a to bez jakéhokoli nároku klienta na dodání zboží, náhradní či jiné plnění či vrácení již zaplacené ceny za účast na programu abcDieta.

V.
Místo dodání zboží

1. Společnost se zavazuje po celou dobu trvání účasti klienta na programu abcDieta, tj. po dobu tolika denních cyklů, za kolik jich byla klientem uhrazena cena za účast na programu abcDieta, dodávat klientovi denní sety jídel do místa plnění určeného klientem v objednávce (dále též jen „místo dodání“). Na klientem určeném místě dodání zboží je přitom závislá cena za účast na programu abcDieta, konkrétně její pohyblivá položka, viz. část III. odst. 1, písm. b) a odst. 2 těchto smluvních podmínek.

2. V případě, dojde-li k požadavku klienta na změnu zvoleného místa dodání, je klient tuto skutečnost povinen ohlásit Společnosti nejpozději do 12.hodiny dne předcházejícího dni doručení zboží formou SMS nebo telefonicky na telefonní číslo 733 178 645 nebo na e-mail: info@abcdieta.cz Po 12.hodině není již možní změnit místo doručení. Společnost není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.

VI.
Čas dodání zboží

1. Denní set jídel bude na určené místo dodáván v časovém rozmezí dle volby klienta vyjádřené v objednávce (dále též jen „čas dodání“). Klient má možnost zvolit si čas dodání pouze z jedné z možností uvedených v objednávce.

2. V případě, dojde-li k požadavku klienta na změnu zvoleného času dodání, je klient tuto skutečnost povinen ohlásit Společnosti nejpozději do 12.hodiny dne předcházejícího dni doručení zboží formou SMS nebo telefonicky na telefonní číslo 733 178 645 nebo na e-mail: info@abcdieta.cz Po 12.hodině není již možní změnit čas doručení. Společnost není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.

3. V případě, že denní set jídel nebude klientem v určeném místě a čase klientem řádně převzat, má klient možnost si tento denní set jídel po domluvě se Společnosti, nechat v dodatečné lhůtě, která trvá téhož dne od 11:00 hod. do 15:00 hod., zavézt kurýrní službou na jim udanou adresu. Přičemž, tato změna je zpoplatněna částkou sjednanou mezi Společnosti a klientem ve výši 100,- Kč bez DPH (120,- Kč s DPH), inkasovanou doručujícím kurýrem při dodání daného denního setu Dle dohody klienta a Společnosti se takovéto doručení klientem nepřevzatého denního setu jídel, se považuje ze strany Společnosti za řádné a Společnosti vzniká nárok i na úhradu části ceny dle části III. odst. 1 písm. b) těchto smluvních podmínek. Nevyzvedne-li si klient denní set jídel ani v dodatečné lhůtě, ztrácí bez jakékoli náhrady na tento denní set jídel nárok.

VII.
Povinnosti Společnosti

Společnost se zavazuje poskytnout klientovi při jeho účasti na programu abcDieta nezbytnou součinnost a vždy mít na zřeteli účel programu abcDieta, kterým je napomoci klientovi při získávání a dodržování správných stravovacích návyků a podpořit jej v jeho snaze o aktivní přístup k životu. Za tímto účelem je Společnost zejména povinna:

 1. předem, prostřednictvím prezentace programu abcDieta na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz, seznámit klienta s obsahem programu, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta,
 2. předem, prostřednictvím své webové prezentace, klienta seznámit se spolupracujícími dietology, ze kterých je klient oprávněn, nikoli však povinen, vybrat si svého dietologa, u něhož se podrobí odborným prohlídkám a vyšetřením za účelem individuální přípravy zboží,
 3. pokud klient absolvuje návštěvu u spolupracujícího dietologa, zpracovat na základě podkladů předaných dietologem, tj. zejména na základě vyplněného anamnestického dotazníku a určené skladby potravin, do 3 dnů skladbu vhodného jídelníčku a oznámit ji klientovi. Složení jednotlivých jídel v rámci denních setů pro následující pětidenní cyklus se Společnost zavazuje oznámit klientovi nejpozději 3 dny předem, a to prostřednictvím své webové prezentace,
 4. zajistit v určeném místě a čase plnění dodání denního setu jídel klientovi. Návod na přípravu a skladování zboží je Společnost povinna po celou dobu trvání účasti klienta na programu abcDieta ponechat na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz,
 5. v případě, změní-li klient trvale nebo přechodně místo či čas dodání denního setu jídel, a bude-li o tom Společnost v souladu s těmito smluvními podmínkami včas informovat, dodat denní set jídel klientovi na jím nově uvedené místo či v nově uvedeném čase,
 6. chránit data a osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a data takto získaná používat toliko za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy a marketingovým účelům Společnosti v oblasti zdravé výživy a stravování,
 7. účinně a rychle řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě Smlouvy. Při případné reklamaci zboží se Společnost zavazuje postupovat v souladu s Reklamačním řádem Společnosti, umístěném na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz,
 8. vrátit klientovi poměrnou část uhrazené ceny ve vazbě na důvodné odstoupení od smlouvy.

VIII.
Povinnosti klienta

Klient se zavazuje poskytnout Společnosti v rámci své účasti na programu abcDieta potřebnou součinnost a vždy mít na zřeteli účel programu abcDieta, kterým je získání a dodržování správných stravovacích návyků a aktivního přístupu k životu jeho účastníků. Za tímto účelem je klient zejména povinen:

 1. zvážit možnost zúčastnit se před i během své účasti na programu abcDieta odborných prohlídek u jím vybraného dietologa,
 2. s vybraným dietologem spolupracovat, tj. umožnit mu provedení odborných vyšetření za účelem stanovení optimální skladby jídelníčku,
 3. uhradit Společnosti sjednanou cenu za účast na programu abcDieta, a to ve výši a způsobem stanoveným těmito závaznými smluvními podmínkami,
 4. v souladu s těmito závaznými smluvními podmínkami vyčerpat obsah programu abcDieta ve lhůtě dle části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek,
 5. v souladu s těmito závaznými smluvními podmínkami informovat Společnost nejméně 24 hodin předem o případné změně místa či času dodání zboží, popř. o přerušení své účasti na programu abcDieta,
 6. během své účasti na programu abcDieta být v určeném čase dodání vždy na místě dodání zboží za účelem jeho převzetí od doručitele,
 7. vždy potvrdit doručiteli zboží datum a čas přijetí, jakož i nepoškození jeho obalu,
 8. zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mu bude zboží dodáváno,
 9. reklamovat zboží dodávané Společností v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Reklamačním řádem Společnosti, umístěném na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz,
 10. V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si denní set pět jídel v období jeho účasti v programu abcDieta, z jakýchkoliv důvodu a nebude o tom Společnost informovat nejméně 48 hodin předem (rozumí se před doručením zboží - formou SMS nebo telefonicky na číslo 733 178 645 nebo na email - info@abcdieta.cz) Společnost není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.

IX.
Sankce

1. Společnost a klient sjednávají, že pokud klient poruší svou povinnost dle části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek, je Společnost oprávněna požadovat po klientovi smluvní pokutu ve výši odpovídající alikvotní části ceny za účast v programu abcDieta zaplacené klientem, kterou klient nevyčerpal. Klient výslovně souhlasí s tím, že společnost je oprávněna tuto smluvní pokutu jednostranně započítat oproti klientem zaplacené ceně za účast na programu abcDieta. Klient uzavřením smlouvy se Společností vyjadřuje výslovný souhlas s tímto ustanovením o smluvní pokutě a přiměřeností smluvní pokuty.

2. Společnost a klient sjednávají, že pokud klient poruší svou povinnost a na určeném místě dodání a/nebo v určeném čase dodání zboží nepřevezme, aniž by o této skutečnosti Společnost v souladu s těmito smluvními podmínkami předem informoval, a nevyzvedne-li si nedoručený denní set jídel ani v dodatečné lhůtě ve smyslu části VI. odst. 3 těchto smluvních podmínek, připadne za každé jednotlivé porušení této povinnosti klientem alikvotní část ceny za účast na programu abcDieta, konkrétně v ceně nepřevzatého zboží, balného a dopravy, Společnosti jako smluvní pokuta. Klientovi nebude v takovém případě ze strany Společnosti poskytnuta žádná finanční ani jiná kompenzace. Klient je v takovém případě současně povinen za každé jednotlivé porušení své povinnosti převzít zboží na určeném místě a v určeném čase zaplatit Společnosti smluvní pokutu, která je sjednána ve výši nákladů na dopravu jedné dodávky zboží na určené místo dodání, dle části III., odst. 1, písm. b) těchto smluvních podmínek.

3. Společnost a klient si sjednávají, že pokud klient poruší svoji povinnost k dočerpání denních setů jídel dle části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek, připadne Společnosti jako smluvní pokuta alikvotní část ceny za účast v programu abcDieta zaplacené klientem, která odpovídá ceně na denní sety jídel, balné a dopravu, které klient neodebral ve lhůtě dle části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek.

X.
Trvání smlouvy

1. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky Společností.

2. Smlouva zaniká následujícími způsoby:
a) písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni v dohodě sjednanému,
b) uplynutím doby, po kterou se klient účastní na programu abcDieta,
c) odstoupením klienta od smlouvy v souladu s Reklamačním řádem Společnosti, umístěném na webových stránkách Společnosti www.abcdieta.cz. Klient je povinen odstoupení od smlouvy Společnosti oznámit písemnou formou, když odstoupení je účinné ke dni následujícím po prokazatelném doručení oznámení o odstoupení od smlouvy Společnosti,
d) uplynutím lhůty, ve které je klient povinen vyčerpat obsah programu abcDieta v souladu s části IV. odst. 3 těchto smluvních podmínek.

XI.
Ochrana osobních údajů

1. Společnost se zavazuje zpracovávat a nakládat s údaji a daty poskytnutými klientem v rámci programu abcDieta v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a toliko za účelem řádného plnění svých závazků ze smlouvy, jakož i k marketingovým účelům v oblasti zdravé výživy a stravování.

2. Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla klientem sdělena během registrace klienta do sekce klienta prostřednictvím webových stránek Společnosti www.abcdieta.cz jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje klienta nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky ( dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Veškeré podmínky smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. V případě, ukáže-li se následně některé z ustanovení těchto smluvních podmínek jako neplatné či neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost smluvních podmínek jako celku. Společnost se zavazuje takovéto neplatné či neúčinné ujednání nahradit jiným, obsahově shodným ujednáním, avšak platným a účinným, a informovat o této změně klienta. Pokud klient neprojeví se změnou nesouhlas do 15 dnů ode dne jejího oznámení, má se za to, že se změnou smluvních podmínek souhlasí.

3. Tyto závazné smluvní podmínky platí ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti, když jejich platnost trvá po celou dobu jejich zveřejnění. Jakákoliv změna či doplnění závazných smluvních podmínek se nevztahuje zpětně na Smlouvy s klienty již uzavřené, pakliže s tím klient nebude písemně souhlasit. O jakékoliv změně či doplnění těchto závazných smluvních podmínek bude Společnost klienty, popř. zájemce o její služby, předem informovat, a to alespoň 15 dnů přede dnem účinnosti jejich změny či doplnění.V Praze dne 14.05.2018

Abeceda Zdraví s.r.o.

Jana Haklová - jednatelkaKrabičkové diety

ABC již vyzkoušeli:
Získejte přehled o slevách a akcích pořádaných ABC dietou:
E-mail:
Z odběru se můžete vždy odhlásit na této stránce.
Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky krabičkové diety můžete provést na telefonním čísle (po-pá 8:00 - 16:00) 733
178
645
CZ EN DE
Přihlášení do klientské sekce
Přihlášení do klientské sekce
Připomenutí hesla
Lákavé snídaně, svačiny, obědy i večeře Perfektní chuť, kvalitní a svěží suroviny Pobočky máme v těchto městech České republiky
Akce POKRAČOVAT