Zpracování osobních údajů

(Informace pro fyzické osoby)

Prohlášení Abeceda Zdraví, s.r.o. si Vás dovoluje požádat, abyste se pečlivě seznámil/a s následujícími ustanoveními a podmínkami souvisejícími s poskytováním zboží a služeb. Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o důvodech, rozsahu, účelu a způsobu nakládání a poskytování Vašich osobních údajů, jakož i o Vašem právu na přístup k těmto údajům a na jejich opravu.

Tímto dokumentem Abeceda Zdraví, s.r.o. plní svoji zákonnou povinnost vůči svým zákazníkům - fyzickým osobám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení Abeceda Zdraví, s.r.o. zjišťuje a zpracovává pro účely zajišťování zboží a služeb osobní údaje, potřebné k tomu, aby bylo možno obchod uskutečnit. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti apod. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; je však podmínkou pro uskutečnění obchodu a slouží především k Vaši jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci. Abeceda Zdraví, s.r.o. shromažďuje osobní údaje pro účely plnění povinností ze smluvního vztahu a pro účely obchodní a provozní, např. pro sledování kvality a rozsahu poskytovaných služeb. Vaše osobní údaje zpracovává přímo Abeceda Zdraví, s.r.o. nebo jiná osoba, jež poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů. Zpracovávání probíhá v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé technické kontrole.

Abeceda Zdraví, s.r.o. je dále oprávněna zpracovávat tzv. citlivé údaje klienta (např. zdravotní údaje zákazníka) a to vždy s výslovným souhlasem klienta. Zpracování citlivých údajů je vyžadováno z důvodu případných zdravotních rizik pro zákazníka. Citlivé údaje klienta jsou zpracovávány výhradně ze strany Abeceda Zdraví, s.r.o. jako správce a to po dobu trvání smluvních vztahů mezi Abecedou Zdraví, s.r.o. a zákazníkem, případně po dobu stanovenou právními předpisy.

Informace o zpracování osobních údajů Každý zákazník Abecedy zdraví, s.r.o. je oprávněn požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Zaslané sdělení Abecedy zdraví, s.r.o. obsahuje vždy informaci o:
(i) účelu zpracování, (ii) rozsahu a zdrojích osobních údajů, (iii) povaze automatizovaného zpracování, (iv) příjemcích osobních údajů.
Sdělení bude poskytnuto bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že Abeceda Zdraví, s.r.o. nebo jiný zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může
(i) požádat Abecedu zdraví, s.r.o. nebo zpracovatele o vysvětlení,
(ii) požadovat, aby Abeceda Zdraví, s.r.o. nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav, zejména může požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Abeceda Zdraví, s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje zákazníka o vyřízení jeho žádosti. Zákazník má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud dojde k porušení zákonných povinností ze strany Abecedy zdraví, s.r.o. nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Krabičkové diety

ABC již vyzkoušeli:
Získejte přehled o slevách a akcích pořádaných ABC dietou:
E-mail:
Z odběru se můžete vždy odhlásit na této stránce.
Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky krabičkové diety můžete provést na telefonním čísle (po-pá 8:00 - 16:00) 733
178
645
CZ EN DE
Přihlášení do klientské sekce
Přihlášení do klientské sekce
Připomenutí hesla
Lákavé snídaně, svačiny, obědy i večeře Perfektní chuť, kvalitní a svěží suroviny Pobočky máme v 29 městech České republiky