Informace o cookies na této stránce
ABC dieta potřebuje Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu. Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu ABC dieta

I. Vymezení pojmů

Abeceda Zdraví s. r. o. se sídlem Praha 3, Prokopova 148/15, PSČ 130 00, IČ: 27710211, DIČ: CZ27710211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl: C, vložka 213973, Bankovní spojení: č. účtu 266026670/0300, vedený u Československé obchodní banky a.s., jednající Janou Haklovou – jednatelem společnosti, Ing.Davidem Kopeckým - jednatelem společnosti, tel.: +420 733 178 645 , e-mail: info@abcdieta.cz - je obchodní společností, podnikající v oblasti zdravé výživy, stravovacích návyků a fyzicky aktivního přístupu člověka k životu. (dále jen „Abeceda Zdraví, s.r.o.“)

Klient je fyzickou osobou, mající zájem o pravidelné stravování prostřednictvím nutričně hodnotných potravin. resp. jídel. (dále jen „klient“)

II. Předmět plnění

Abeceda Zdraví s.r.o. se na základě uzavřené a účinné smlouvy zavazuje po dobu klientem vybrané varianty v rámci jeho účasti na programu abcDieta.cz, tomuto připravovat denní sety pěti jídel (zboží), za podmínek sjednaných smlouvou. Klient se zavazuje uhradit Abecedě Zdraví s.r.o. v souladu se smlouvou sjednanou odměnu.

Klient se zavazuje k účasti na objednaném programu a uhrazení sjednané částky v souladu se smlouvou.

III. Smluvní povinnosti Abeceda Zdraví s.r.o.

a) Předem seznámit klienta s obsahem smlouvy, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta.

b) Zajistit ve dnech pondělí až sobota (týden dlouhý), nebo pondělí až pátek (týden krátký) výrobu pěti jídel na den a jejich distribuci na dohodnuté místo s klientem.

c) Návod na ohřev a skladování denního setu pěti jídel je Abeceda Zdraví s.r.o. povinna po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem zveřejnit v rámci své klientské sekce na webové prezentaci www.abcdieta.cz.

d) V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si denní set pět jídel v období jeho účasti v programu abcDieta, z jakýchkoliv důvodu a nebude o tom Abecedu Zdraví s.r.o. informovat nejméně 48 hodin předem (rozumí se před doručením zboží - formou SMS nebo telefonicky na číslo 733 178 645 nebo na email - info@abcdieta.cz) Abeceda Zdraví, s.r.o. není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.

e) Zaslat klientovi nejpozději do tří pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy daňový doklad – fakturu prostřednictvím níž je vyúčtováno smluvní plnění (dodávka zboží) Abecedou Zdraví s.r.o. ve prospěch klienta na základě smlouvy.

f)v případě prodlení klienta s úhradou kupní ceny může Abeceda Zdraví s.r.o. odmítnout dodávku objednaného zboží až do úplné úhrady kupní ceny za předchozí dodávky zboží .

g) v případě prodlení s úhradou kupní ceny nemá klient nárok na slevu z kupní ceny zboží a kupní cena zboží bude klientovi vyúčtována dle plných cen zboží uvedených v ceníku na www.abcdieta.cz.

h) Ochránit data a osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s přísl. ust. zákona o ochraně osobních údajů a toliko za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy uzavřené s klientem a marketingovým účelům Abecedy Zdraví s.r.o. v oblasti zdravé výživy a stravování.

ch) Účinně řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě smlouvy. Při případné reklamaci zboží se Abeceda Zdraví s.r.o. zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem;

IV. Smluvní povinnosti klienta

a) Uhradit Abecedě Zdraví s.r.o. sjednanou cenu za dodávky zboží a dopravu (denních setů pěti jídel) v rámci programu abcDieta.cz ve výši a způsobem stanovenými závaznými smluvními podmínkami;

b) Klient je povinen přebírat si objednané zboží na stanoveném místě v den a hodinu dohodnutou s Abecedou Zdraví s.r.o..

c) Reklamovat zboží, dodávané Abecedou Zdraví s.r.o. na základě smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a reklamačním řádem.

d) Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mu bude denní set pěti jídel (zboží) Abecedou Zdraví s.r.o. dodáván.

e) Vždy se řídit návodem na skladování zboží, který je umístěn v klientské sekci na www.abcdieta.cz

f) Klient stvrzuje svým souhlasem s závaznými smluvními podmínkamy, že není alergický na žádný druh potravin, nemá žádné zdravotní problémy a je povinen písemně oznámit případné alergie a nemoci.

g) Klient se zavazuje informovat Abeceda Zdraví s.r.o. nejméně 48 hodin předem (rozumí se před doručením zboží) o případném přerušení své účasti, nebo vypuštění určitého počtu dní z režimu.

V. Místo dodání zboží a převzetí klientem

a) Abeceda Zdraví s.r.o. se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, dodávat zboží k převzetí klientem na předem sjednané místo a v předem sjednaný čas.

b) V případě, že klient požaduje změnu času doručení zboží nebo změnu doručovacího místa (adresy) je povinen tuto skutečnost Abecedě Zdraví s.r.o. ohlásit nejpozději do 12. hodiny dne předcházejícího dni doručení zboží formou SMS nebo telefonicky na číslo 733 178 645 nebo na email - info@abcdieta.cz. Po 12. hodině není již možné změnit ani čas doručení, ani místo doručení. Abeceda Zdraví s.r.o. není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.

c) Abeceda Zdraví, s.r.o. nenese odpovědnost za ztrátu zboží v případě, že zboží nepřebírá sám klient a výslovně trvá na předání zboží jiné osobě případně na klientem označené místo.

VI. Cena zboží, způsob její úhrady klientem

1) Cena zboží dodávaného Abecedou Zdraví s.r.o. klientovi v rámci programu abcDieta.cz se skládá ze dvou pohyblivých položek:

 • a) cena za zboží – odvíjí se od režimu a druhu zboží - aktuální ceník je uveden na http://www.abcdieta.cz/ceny.

 • b) cena za doručení – odvíjí se od vzdálenosti místa doručení – běžně dělená na 2 kategorie
  1) na území daného města – kde cena je vždy uvedena podle daného města na http://www.abcdieta.cz/ceny
  2) mimo území daného města – kdy cena se sjednává individuálně s klientem.

Konečná cena režimu abcDieta.cz je součet obou položek – tato cena je cenou úplnou a konečnou. O její přesné výši bude klient informovat formou vystavení potvrzení objednávky - daňový doklad.

 • 2) forma úhrady
  Hotovostní platba – v na vybraných odběrných místech, nebo přepravní službě, která rozváží objednané zboží.. Dnem úhrady se rozumí den zaplacení a vystavení daňového dokladu.
  Bezhotovostní platba - bezhotovostním převodem na peněžní účet č.266026670/0300, vedený u Československé obchodní banky. Dnem úhrady sjednané ceny se rozumí den připsání její celkové výše na peněžní účet Abecedy Zdraví s.r.o , uvedený shora.

 • 3) Vznik nároku na čerpání zboží klientem
  Ode dne následujícího po dni úhrady ceny, je klient oprávněn odebírat objednané zboží a Abecedě Zdraví s.r.o. vzniká povinnost dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami.


 

VII. Doba trvání smlouvy

Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky Abecedou Zdraví s.r.o.

VIII. Způsoby zániku smlouvy

Smlouva zaniká následujícími způsoby:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení čí další objednávce zboží a to i s případným přerušením čerpání zboží klientem na dobu maximálně 6 měsíců.

c) neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti. Při zániku smlouvy neuhrazením ceny klientem není dotčen nárok abcDiety.cz na úhradu ceny dodaného zboží a ceny za doručení za zboží objednané a nevyzvednuté zboží klientem v místě dodání zboží.

d)v případě prodlení klienta s úhradou kupní ceny může Abeceda Zdraví s.r.o. odmítnout dodávku objednaného zboží až do úplné úhrady kupní ceny za předchozí dodávky zboží .

e) odstoupením klienta od smlouvy v souladu s reklamačním řádem. Klient je povinen odstoupení od smlouvy oznámit Abecedě Zdraví s.r.o. písemnou formou, když odstoupení je účinné ke dni prokazatelného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

IX. Ochrana osobních údajů, souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů

Abeceda Zdraví s.r.o. se zavazuje zpracovávat a nakládat s osobními údaji a daty klienta pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy a toliko za účelem řádného plnění závazků Abecedy Zdraví s.r.o. ze smlouvy vyplývajících, jakož i k marketingovým účelům Abecedy Zdraví s.r.o. v oblasti zdravé výživy a stravování. Abeceda Zdraví s.r.o. výslovně prohlašuje, že jím zpracovávané osobní údaje a data klienta zabezpečí takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich jakémukoliv zneužití. AbecedaZdraví, s.r.o. si vyhrazuje právo umísťovat na zboží doručované klientovy štítek se jménem, příjmením, doručovací adresou a telefonním číslem klienta. Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro správné doručení doručovatelem. Klient je povinen pro převzetí zboží tento štítek z obalu odstranit a zlikvidovat takovou formou, aby nemohly být jeho osobní data zneužita. Pokud klient zvolí likvidaci obalu bez znehodnocení štítku – odhození do sběrných surovin, nenese AbecedaZdraví, s.r.o. odpovědnost za únik osobních dat.
Klient uzavřením smlouvy dává Abecedě Zdraví s.r.o. časově neomezený souhlas se zpracováním a nakládáním se jeho osobními údaji a daty, poskytnutými Abecedě Zdraví s.r.o. v souvislosti s uzavřením smlouvy a to za účelem jejich využití jednak pro řádné plnění povinností Abecedě Zdraví s.r.o. dle smlouvy a dále též pro marketingové účely Abecedy Zdraví s.r.o. v oblasti zdravé výživy a stravování. Souhlas klienta (subjektu údajů) je Abecedě Zdraví s.r.o. udělen za předpokladu dodržení závazných podmínek, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klient souhlasem se závazně smluvními podmínkami výslovně potvrzuje, že byl předem seznámen s účelem pro nějž dává Abecedě Zdraví s.r.o. souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních, když proti tomuto nemá žádných výhrad.

X. Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Klient podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy předem seznámen s jejím úplným zněním včetně znění reklamačního řádu. K obsahu smlouvy a smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky za závazně mezi ním a Abecedou Zdraví s.r.o. sjednané.


Smluvní strany závěrem prohlašují, že tato smlouva je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, když svobodu projevu své vůle stvrzuje klient podpisem této smlouvy.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 6. 2016.

V Praze, 27.05.2016

Jana Haklová, Ing. David Kopecký - jednatelé
Abeceda Zdraví, s.r.o.

Krabičkové diety

ABC již vyzkoušeli:
Získejte přehled o slevách a akcích pořádaných ABC dietou:
E-mail:
Z odběru se můžete vždy odhlásit na této stránce.
KP3, s.r.o.
M.R.Štefánika 10
902 01 Pezinok
info@abcdieta.cz
BMI kalkulačka
Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky krabičkové diety můžete provést na telefonním čísle (po-pá od 8:00-16:00)
733
178
645
Dotazy, změny jídelníčku nebo objednávky krabičkové diety můžete provést na telefonním čísle (po-pá 8:00 - 16:00) 733
178
645
CZ EN DE
Přihlášení do klientské sekce
Přihlášení do klientské sekce
Připomenutí hesla
Lákavé snídaně, svačiny, obědy i večeře Perfektní chuť, kvalitní a svěží suroviny Pobočky máme v těchto městech České republiky